INSTYTUT WSPARCIA BIZNESU

z siedzibą w Rzeszowie

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Instytut Wsparcia Biznesu, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla realizacji wspólnych celów.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 7. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i w kwestiach nieuregulowanych w statucie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach oraz może nabywać udziały w spółkach prawa handlowego jak również uczestniczyć w spółkach prawa handlowego. Dochody z działalności gospodarczej i dywidendy służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 10. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie:

PKD 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 58.11.Z Wydawanie książek

PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

PKD 58.13.Z Wydawanie gazet

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych

PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

PKD 69.10.Z Działalność prawnicza

PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

PKD 73.12.A  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

PKD 73.12.B  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

PKD 73.12.C  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

PKD 73.12.D  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 

 1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka miast. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może powoływać jednostki organizacyjne – komórki mające wyspecjalizowane zdania, będące elementem działalności organizacji. Jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

 

Rozdział II. Cele i środki działania.

1. Cele Stowarzyszenia to:

  1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  2. Podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  6. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  7. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym,
  8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony, promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  9. Działalność wspierającą na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  10. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
  11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  12. Aktywną promocję firm i społecznej odpowiedzialności biznesu, oraz propagowanie postaw etycznych,
  13. Działalność charytatywna,
  14. Podnoszenie kwalifikacji i upowszechnianie wiedzy biznesowej,
  15. Działalność edukacyjna firm w zakresie przedsiębiorczości,
  16. Działalność wspomagająca przepływ wiedzy i technologii pomiędzy biznesem i uczelniami wyższymi oraz pozostałymi podmiotami,
  17. Działalność na rzecz obrony interesów firm i osób przedsiębiorczych,
  18. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  19. Kształtowanie opinii i propagowanie nowoczesnych rozwiązań o charakterze gospodarczym i społecznym,
  20. Reprezentowanie i ochrona interesów Członków Stowarzyszenia.

2.Stowarzyszenie swoje cele realizuje w szczególności poprzez:

1. organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, kampanii informacyjnych i promocyjnych,
2. organizowanie konkursów i olimpiad tematycznych,
3. monitoring rynku,
4. stworzenie i realizację kampanii społecznych,
5. wydawanie czasopism, broszur, artykułów i innych wydawnictw, związanych z celami Stowarzyszenia,
6. wzajemną promocję firm stowarzyszonych,
7. pomoc ekonomiczną, doradztwo prawne i organizacyjne,
8. nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami; integrację środowisk biznesowych,
9. udzielanie patronatów,
10. promowanie godnej osobistej postawy.

 

Rozdział III. Członkowie – prawa i obowiązki.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która: złoży deklarację członkowską, przedstawi pozytywną opinię wszystkich członków Stowarzyszenia oraz opłaci składkę członkowską, zgodnie z uchwałą Zarządu.
 4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i skreślenie z listy członków następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, udzielająca wsparcia finansowego, rzeczowego lub merytorycznego w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia, po opłaceniu składki członkowskiej.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, jak i prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz zatwierdzona przez zarząd Stowarzyszenia.
 8. Członkowie zwyczajni mają prawo i obowiązek:
  1. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  3. udziału w zebraniach, wykładach, seminariach, szkoleniach oraz inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  5. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
  6. przestrzegania Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, oraz postanowień zawartych
   w przepisach wewnętrznych.
 9. Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia bez czynnego prawa do głosowania, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się ze świadczeń, a także przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 11. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 12. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:
  1. rezygnacji w formie pisemnej, złożonej Zarządowi Stowarzyszenia lub wykluczenia przez Zarząd.
  2. z powodu złamania statutu, regulaminów, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, lub rażącego naruszenia zasad Kodeksu Etyki Członków Stowarzyszenia
  3. z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia.
  4. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku.
  5. utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.
  6. śmierci lub utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej.
 13. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. O sposobie głosowania decyduje ostatecznie Walne Zebranie Członków.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia są zatwierdzane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków najpóźniej 21 dni roboczych przed terminem zebrania.
 8. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 4/7 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  1. określanie kierunków działania Stowarzyszenia.
  2. uchwalanie zmian w Statucie.
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia.
  5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych.
  6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  9. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 11. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 3 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 12. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i uprawniony jest do reprezentowania Stowarzyszenia  i zaciągania zobowiązań. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym  w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie z tym, że zobowiązania majątkowe do kwoty 10.000 zł. zaciąga dwóch członków Zarządu, powyżej tej kwoty wszyscy członkowie Zarządu.
 13. Zarząd Stowarzyszenia składa się z dwóch do pięciu członków w tym Prezesa, dwóch V-ce Prezesów i Skarbnika. Skład oraz liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 14. Prezes Zarządu może upoważnić Wiceprezesa lub innego członka Zarządu do zastępowania go w sprawach bieżących. Członkowie Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnieniem funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.
 15. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwyczajowo raz w tygodniu, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu. Posiedzenie Zarządu może być zwołane także z inicjatywy Komisji Rewizyjnej.
 16. Do kompetencji Zarządu należy;
  1. realizacja celów Stowarzyszenia.
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  3. sporządzanie planów prac i budżetu.
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
  7. przyjmowanie i skreślanie członków.
  8. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby.
  9. koordynowanie działalności jednostek terenowych.
  10. określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich.
  11. zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.
  12. pozostałe sprawy niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia.
 17. W razie zawieszenia Rady Oddziału, Zarząd powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowej Rady Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 18. Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno -organizacyjnych i przedłożenia wniosków Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
 19. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 20. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków w tym Przewodniczącego. Skład oraz liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 21. Członek Komisji Rewizyjnej nie może jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie.
 22. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Zarządu.
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
  4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 23. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie go może nastąpić w drodze kooptacji, dokonanej przez członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, podjętym jednogłośnie.
 24. Rezygnacja z obejmowanej funkcji w Stowarzyszeniu może nastąpić po uprzednim zdaniu stosownych dokumentów, rozliczeniu spraw bieżących przed Zarządem i po jej zatwierdzeniu zwykłą większością głosów.
 25. W umowach i sporach pomiędzy członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.
 26. Władzami oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Rada Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału
 27. Władzami jednostki organizacyjnej są:
  1. Zarząd jednostki,
  2. Komisja Rewizyjna Jednostki,

 

Rozdział V. Majątek i fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich.
  2. darowizn, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej.
  3. w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.
  4. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
  5. z odpłatnej działalności statutowej.
  6. dywidendy należne Stowarzyszeniu, z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie lub w kasie Stowarzyszenia.
 3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Oddziały terenowe.

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje oddziały. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
  1. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
  2. złożenia przez zarząd wniosku o rozwiązanie Oddziału.

 

Rozdział VII. Jednostki organizacyjne.

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje oddziały,
  wg zasad określonych w statucie. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku: zaprzestania faktycznej działalności przez jednostkę przez okres dłuższy niż jeden rok.
 2. Władzami jednostki są władze określone w statucie.

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (4/7), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Prezes Zarządu - Wacław Jakubiec

Wiceprezes - Paweł Kornak

Skarbnik – Jan Trzyna

Adres:

Stowarzysznie Instytut Wsparcia Biznesu 
ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów

Kontakt

  17 71 58 154  
  biuro@siwb.pl

© 2022 Instytut Wsparcia Biznesu