Stowarzyszenia  Instytut Wsparcia Biznesu.

Stowarzyszenie Instytut Wsparcia Biznesu oczekując od swoich członków przestrzegania najwyższych standardów etyczno-zawodowych w działalności związanej z członkostwem w Stowarzyszeniu oraz w aktywności zawodowej poza nim, określa poniższy Kodeks zasad etycznych członka Stowarzyszenia, którym mają się kierować jego członkowie.

NASZE PODSTAWOWE WARTOŚCI

  1. Uczciwość
  2. Lojalność
  3. Kompetencje
  4. Przestrzeganie prawa
  5. Obiektywizm
  6. Przyjazność

RELACJE WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

Wierzymy w uczciwość, lojalność, szczerość i przyjazność w stosunkach pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz ją promujemy. Oceniamy Koleżanki i Kolegów wedle obiektywnych kryteriów opartych na kompetencjach i wynikach ich działalności. W kontaktach z Koleżankami i Kolegami kierujemy się zasadami wzajemnego poszanowania godności i dóbr osobistych, uczciwości, odpowiedzialności i sprawiedliwości. W swojej działalności w ramach Stowarzyszenia kierujemy się zasadą najwyższej staranności opartą na normach prawnych, etycznych i obyczajowych, ponosimy odpowiedzialność za swoje działania. Jesteśmy zorientowani na rozwój Stowarzyszenia, podnoszenie jego rangi oraz umacnianie pozycji. Dzielimy się wiedzą, promujemy rozwój partnerstwa, wspomagamy w rozwoju ich kompetencji zawodowych i osobistych. Jesteśmy lojalni i rzetelni względem pochodzących z wyboru organów statutowych Stowarzyszenia i wspomagamy je. Dbamy o to aby nasza codzienna postawa w prowadzeniu spraw Stowarzyszenia była wzorem do naśladowania. Nie pozwalamy na jakiekolwiek przejawy dyskryminacji. Promujemy merytoryczny charakter dyskusji oraz wskazywanie lepszych rozwiązań zamiast krytyki. Sytuacje rodzące różnice zdań lub konflikt interesów rozstrzygamy w sposób konstruktywny unikając działań, szkodzących Stowarzyszeniu. Przestrzegamy zasad etyki i etykiety.

RELACJE Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM

Członkowie Stowarzyszenia dbają o przestrzeganie prawa, zasad lojalności, uczciwości i bezstronności w relacjach zewnętrznych. Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają zasad etycznych określonych w niniejszym Kodeksie, mając na względzie to że zawsze reprezentują Stowarzyszenie. Członkowie Stowarzyszenia przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań wiążących Stowarzyszenie dokładają najwyższej staranności, aby w zaciągniętych zobowiązaniach i zapisach regulującej je umowy interesy Stowarzyszenia zostały należycie zabezpieczone. Działania w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia muszą być wcześniej konsultowane z Prezesem Stowarzyszenia i Zarządem. Członkowie Stowarzyszenia dbają o właściwą ochronę dóbr materialnych i intelektualnych, praw własności oraz projektów Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia działają w sposób nie powodujący strat i nadużyć, przestrzegają poufności informacji istotnych dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia i oznaczonych przez Zarząd jako poufne. Członkowie Stowarzyszenia zgłaszają Prezesowi Stowarzyszenia i Zarządowi jakiekolwiek przypadki nadużycia, oszustwa lub innego działania na szkodę Stowarzyszenia w przypadku powzięcia informacji o takim zdarzeniu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Członkowie Stowarzyszenia zarządzający projektami Stowarzyszenia a także realizujący je, robią to z najwyższą starannością profesjonalną. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się zarządzania projektami, jedynie jeżeli posiadają kwalifikacje wynikające z doświadczenia lub wykształcenia. Członkowie Stowarzyszenia zarządzający projektami Stowarzyszenia współpracują z innymi członkami Stowarzyszenia i zachęcają ich do udziału w projektach, promują ich rozwój zawodowy. Członkowie Stowarzyszenia zarządzający projektami dążą do maksymalnej efektywności i jednoczesnej minimalizacji kosztów projektu. Członkowie Stowarzyszenia inicjujący projekty a także zarządzający nimi zobowiązani są do rzetelnego i realistycznego prezentowania jakości, czasu trwania oraz kosztu projektu. Członkowie Stowarzyszenia zarządzający projektami Stowarzyszenia a także realizujący je informują Prezesa i Zarząd Stowarzyszenia o jakichkolwiek okolicznościach związanych z zarządzaniem i realizacją projektami Stowarzyszenia, które mogły by prowadzić do konfliktu interesów. Członkowie Stowarzyszenia zarządzający projektami Stowarzyszenia a także realizujący je zobowiązani są do wystrzegania się działalności, która mogłaby być uznana lub mogłaby sprawiać wrażenie działań o charakterze korupcyjnym.

KONFLIKT INTERESÓW

Konflikt interesów to sytuacja w której członek Stowarzyszenia wykorzystuje przynależność do Stowarzyszenia lub zajmowaną w Stowarzyszeniu pozycję w taki sposób aby uzyskać korzyści osobiste lub ekonomiczne dla siebie lub swojej najbliższej rodziny albo partnerów biznesowych lub też aby uniknąć straty. Członek Stowarzyszenia powinien dążyć do tego aby jego prywatne działania natury osobistej lub ekonomicznej, nie kolidowały z etosem i interesem Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia w sytuacjach w których występuje lub mógłby wystąpić konflikt interesów, lub inne osoby powzięły wątpliwość czy taki konflikt nie występuje, powinien poinformować o tym Prezesa Zarządu i Zarząd Stowarzyszenia oraz ujawnić wszelkie okoliczności takiej sytuacji i konfliktu. Członek Stowarzyszenia nie powinien żądać ani przyjmować bezpośrednio lub pośrednio żadnej opłaty, prowizji, rozrywki, podarunku, wynagrodzenia, własności, rabatu lub pożyczki dla siebie, swojej rodziny, partnerów biznesowych jako wynagrodzenia za obowiązki wykonywane w ramach Stowarzyszenia, poza wyjątkiem gdy upoważnia go do tego umowa o pracę lub umowa o wynagrodzenie zawarta ze Stowarzyszeniem. Członkowie Stowarzyszenia deklarują, że postawą osobistą oraz codziennymi działaniami zawodowymi będą przestrzegać zasad Kodeksu Etycznego Członków Stowarzyszenia.

 

Prezes Zarządu  - Wacław Jakubiec

Wiceprezes       -  Paweł Kornak

Adres:

Stowarzysznie Instytut Wsparcia Biznesu 
ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów

Kontakt

  17 71 58 154  
  biuro@siwb.pl

© 2022 Instytut Wsparcia Biznesu